REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Uplatňování reklamace na zakoupené vadné zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Kupující je povinen vadu uhlí prodávajícímu prokázat. Při uplatnění reklamace předloží kupující doklad o nákupu zboží a sepíše s odpovědným pracovníkem reklamační zápis. Vadou se rozumí odchylka kvalitativních parametrů uhlí stanovených jakostními parametry prvovýrobce.

2. Reklamace váhového množství paliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna IHNED po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením (na certifikované váze) zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky uhlí.

3.  Reklamace na optické vady

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce pevných paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u optických vad do 10 dnů od převzetí dodávky. Optickou vadou se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Podmínkou reklamace je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již většinu paliva spálenou. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva.

4. Reklamace na skryté vady:

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 30 dnů od převzetí dodávky, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytá vada je vada, která je zjistitelná laboratorním rozborem – dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce.

5. Postup reklamace na optické a skryté vady:

 Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolních vzorků reklamovaného uhlí. O průběhu reklamace se sepíše zápis. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. V případě oprávněné reklamace určí výrobce paliva výši slevy pro zákazníka. O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník provozovny. V případě neoprávněnosti reklamace (dle výsledku laboratorního rozboru nebo mechanického přetřídění paliva) hradí kupující veškeré náklady s tímto úkonem spojené.

O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

Tento reklamační řád je platný pro provozovnu Paliva Kolář